Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Jyväskylän kaupunki, Elinkeino ja työllisyys, Elinkeinoyksikkö, www.businessjyvaskyla.fi
Vapaudenkatu 46 B, 40101 Jyväskylä
p. 014 266 4163

2. Rekisterin yhteyshenkilöt

Yrityspalvelupäällikkö
Risto Kovala
risto.kovala@jyvaskyla.fi
Vapaudenkatu 46 B, 40101 Jyväskylä
p. 014 266 4163

3. Tietosuojavastaava

Liina Kuusela
liina.kuusela@jyvaskyla.fi
014 266 2487
Kilpisenkatu 1, 40101 Jyväskylä

4. Rekisterin nimi

Business Jyväskylä (Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikkö) yhteystietorekisteri

5. Henkilötietojen  käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoitus on pitää yllä yhteystietoja Jyväskylän yrityksistä, Jyväskylään houkuteltavista yrityksistä sekä muista Business Jyväskylän yhteistyökumppaneista (yrityksistä, organisaatioista, yhteisöistä sekä yksityisistä henkilöistä) sujuvan yrityspalvelutoiminnan takaamiseksi, projektien ja yhteistyösuhteiden hoitamiseksi sekä hyödyllisen tiedon jakamiseksi Jyväskylän yrityksille ja muille asiakkaille.

Rekisterin tietoja käytetään Business Jyväskylän tuottaman yrityspalvelun ja projektien (ml. kaupunkikehitysalustat) käyttöön sekä Jyväskylän yrittäjyysympäristöä parantavien uutisten levittämiseen, yrityspalveluita ja -tapahtumia koskevien viestien lähettämiseen sekä uusien yritysten houkuttelemiseen Jyväskylään.

Lisäksi rekisteri tukee tutkimustoimintaa ja tilastointia.

6. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus

Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun.

Ohjaava lainsäädäntö:
EU:n yleinen tietosuoja-asetus EU2016/679, art. 6 kohta 1a
Tietosuojalaki 1050/2018

7. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää pääsääntöisesti julkisista lähteistä koottua yritystietoa. Järjestelmän aktiivisen käytön myötä järjestelmään kertyy myös muuta yritystietoa, kun yrityksen kanssa käytyä kanssakäymistä kirjataan järjestelmään.

Tietosisältö on tyypillisesti: yrityksen/yhteisön nimi (ja osasto), y-tunnus, profilointitiedot (luokittelu, esim. yrityksen toimiala), yhteyshenkilöiden etu- ja sukunimet (ml. mahd. etuliite) sekä titteli, yrityksen/yhteisön ryhmittelytiedot (esim. postitusryhmät), osoitetiedot, yleiset ja yhteyshenkilöiden puhelinnumero(t) (kiinteän ja matkapuhelinverkon) ja sähköpostiosoite(eet), www-osoitteet, asiakkaan itsensä antamat lisätiedot, asiakashistoria, lokitiedot (esim. yhteydenotot asiakkaaseen) sekä mahdolliset postituskiellot (sähköposti ja posti).

Rekisterin tietoja käsitellään asiakastietojärjestelmässä, sähköpostilla (listat ja asiointi) ja näistä koostetuilla verkkolevytiedostoilla. Verkkolevytiedosto on Jyväskylän kaupunki-organisaation sisäinen.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin perusdata koostuu julkisista lähteistä saadusta yritystiedosta (mm. Fonecta, Suomen asiakastieto, PRH, YTJ ja Tilastokeskus). Asiakaskohtaista tietoa saadaan suoraan yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityisiltä henkilöiltä.

9. Tietojen  säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta Business Jyväskylän ulkopuolelle. Poikkeus voidaan tehdä tapauksissa, joissa katsotaan, että kolmannella osapuolella on tarjota yrityksille erityistä tietoa tai etua.

Henkilötietoja ei missään tilanteessa luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin tai kaupallisille osapuolille.

Tietoja ei siirretä tai luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin sisältyvät tiedot ovat vain Business Jyväskylän käytössä. Järjestelmä toimii Business Jyväskylän palveluntarjoajan ulkopuolisilla palvelimilla. Jyväskylän kaupungin tarvitsemat palvelimet sijaitsevat Suomessa. Nimi- ja sähköpostitietoja voidaan tarvittavilta henkilöiltä käyttää myös uutiskirjeiden tai tilaisuuskutsujen lähetykseen pilvipohjaisella järjestelmällä, jonka serverit voivat sijaita Yhdysvalloissa ja/tai EU:n alueella.

Asiakastietorekisterijärjestelmän, verkkolevyjen ja sähköpostin käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttöoikeus siirtyy pois henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Käyttöoikeus on rajattu vain työtehtäviin liittyen.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterin käsittelyperusteena on rekisteröidyn suostumus. Tällöin rekisteröidyllä on

  • oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä
  • oikeus saada pääsy tietoihin
  • oikeus oikaista tietoja
  • oikeus poistaa tiedot (oikeus tulla unohdetuksi)
  • oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
  • henkilötietojen oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus
  • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Yksi perusteista saada tiedot poistetuksi on, että rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta. Rekisteröity voi sallia automaattisen päätöksenteon (ml. profilointi) nimenomaisella suostumuksellaan.

Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista: https://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon

12. Rekisteröidyn oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä

Tämä tietosuojaseloste toimii informaatioasiakirjana henkilötietojen käsittelystä.

13. Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, onko hänen tietojaan tallennettu henkilörekisteriin ja mitä tietoja hänestä henkilörekisterissä on.

Henkilön tulee esittää tarkastuspyyntö, jossa tarkastettavat tiedot ovat yksilöitynä. Pyyntöjä varten on laadittu lomakkeet, jotka ovat saatavilla kaupungin verkkosivuilla: https://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon

Jos tarkastusoikeus poikkeuksellisesti evätään, annetaan asiakkaalle asiasta kirjallinen kieltäytymistodistus. Todistuksesta ilmenee syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.
Tarkastusoikeus on maksutonta kerran vuodessa.

14. Muut rekisteröidyn oikeudet

https://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon

15. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta tai kansallisia tietosuojaa ohjaavia lakeja ja asetuksia.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800
00521 HELSINKI
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6 krs 00520 HELSINKI
p. 029 56 66700
tietosuoja@om.fi